CADET BAND

Teacher-In-Charge

Mr. Manoj Senavirathne
Team Members
Wijewardhana K.R.J.S
Somasiri U.M.
Jayawardhana K.R.W.C.
Athapaththu A.M.C.R.
SDharmakeerthi T.A.H.
Senavirathna T.B.S.C.M.
Premawansha W.A.N.A.
SBandara K.B.M.L.
Jayasena A.H.
Dharmadasa K.A.C.L.
Prabhashwara D.M.P.M.M.
Saranga D.R.H.
Dissanayake D.M.S.L
Jayasekara D.M.K.L.R.
Aberathna M.I.M.M.
Wijerathna H.B.M.M.U.
Gunasinghe B.V.N.
Gunathunga P.M.T
Herath H.M.N.S.B
Jayarathna J.N.B
Perera K.G.S.P
Jayarathna A.J.D.S
Kodithuwakku G.K.V.P