A/L RESULTS

Overall Result - G.C.E. (A/L) Examination - 2020

විෂය ධාරාව

පෙනී සිටී සංඛ්‍යාව

සමත් සංඛ්‍යාව

සමත් ප්‍රතිශතය

ගණිත විෂය ධාරාව

339

223

65.78%

විද්‍යා විෂය ධාරාව

430

251

58.37%

පොදු විෂය ධාරාව

51

16

31.37%

වාණිජ විෂය ධාරාව

207

183

88.40%

කලා විෂය ධාරාව

181

159

87.85%

පළමුවර

විෂය ධාරාව

පෙනී සිටී සංඛ්‍යාව

සමත් සංඛ්‍යාව

සමත් ප්‍රතිශතය

ගණිත විෂය ධාරාව

210

121

57.62%

විද්‍යා විෂය ධාරාව

252

111

44.05%

පොදු විෂය ධාරාව

39

13

33.33%

වාණිජ විෂය ධාරාව

149

127

85.20%

කලා විෂය ධාරාව

142

122

83.10%

දෙවනවර

විෂය ධාරාව

පෙනී සිටී සංඛ්‍යාව

සමත් සංඛ්‍යාව

සමත් ප්‍රතිශතය

ගණිත විෂය ධාරාව

129

102

79.07%

විද්‍යා විෂය ධාරාව

178

140

78.65%

පොදු විෂය ධාරාව

12

03

25.00%

වාණිජ විෂය ධාරාව

58

56

96.5%

කලා විෂය ධාරාව

39

37

94.87%